* במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, יוחזר שכר לימוד, בניכוי דמי הרשמה.

* במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו בין שבוע לפני תחילת הלימודים ועד ליום תחילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול של 70 ש"ח.

* לתלמיד שיודיע על ביטול השתתפותו מיום אחד אחרי תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתם, יוחזרו דמי ההשתתפות כמפורט להלן: בקורס הנמשך 5 חודשים יינתן החזר בסך 70% משכר הלימוד. בקורס הנמשך 4 חודשים – יינתן החזר בסך 60% משכר הלימוד.

* במקרה של עזיבה לאחר חודש מיום תחילת הלימודים לא יוחזר שכר לימוד. *לתלמידים המשלמים כל חודש ) עפ"י מחירון חודשי(לא יוחזר שכר לימוד לאחר תחילת הקורס.